About

Welcome

ความเป็นมาของกิจการ

  1. ชื่อกิจการ   บริษัท คอนเน็คมี 2018 จำกัด  ปีที่ก่อตั้งกิจการ  2561
  2. ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ 111/248 หมู่ 5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
  3. ประเภทสินค้าหรือบริการ

   3.1 จำหน่าย / ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสารและอะไหล่ทุกชนิด

   3.2 ให้บริการดูแลเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายปี รายเดือน และรายวัน

   3.3 ให้บริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารแบบ On Site

   3.4 บริการติดตั้งระบบ Network / LAN / CCTV

   3.5 รับถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ งานตัดต่อ ลงเสียง (Voice Over)

  1. ระยะเวลาการก่อตั้งกิจการ 5 ปี

      ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์โดยตรงกว่า 20 ปี ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในเรื่องการบริการ และคุณภาพ โดยบริษัทฯ

   ของเราได้รับการ  ยอมรับในเรื่องการบริการทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนิติบุคคลชั้นนำที่ไว้วางใจในบริการของเรา

demo-attachment-914-EE4I0398copy-83669
demo-attachment-135-g98

Who We Are

We are here to make your website

demo-attachment-141-Path-1357
demo-attachment-135-g98

Our Mission

Our mission is to provide quality English language instruction through...

Our Vision

Our mission is to provide quality English language instruction through...

Our Values

Our mission is to provide quality English language instruction through...